گزارش رفتار غیر قابل قبول

  1. Homepage
  2. گزارش رفتار غیر قابل قبول

Report Violation Acting attorney

  Report :
علاوه بر ارسال گزارش تخلف کاربر از فرم زیر در نمایه هر کاربر فرم ریپورت طراحی شده است که میتوان با ذکر دلیل کاربر را  Report  کرد
https://directory-esteshar.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2018-12-06_23-40-04-300x300.jpg

گزارش تخلف عملکرد وکیل:

فرم ارسال گزارش برای مدیریت دایرکتوری استشار

https://directory-esteshar.com/wp-content/uploads/2019/02/businessschools-main-image_900x300-1200x400.jpg
translate:

دایرکتوری حقوقدانان استشار رد کردن